Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Nowotwory piersi
III KLINIKA RADIOTERAPII I CHEMIOTERAPII

TYTUŁ BADANIANUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
Badanie fazy III z randomizacją i podwójnie ślepą próbą dotyczące oceny stosowania pembrolizumabu łącznie z chemioterapią w porównaniu ze stosowaniem placebo łącznie z chemioterapią w ramach terapii neoadiuwantowej oraz stosowania pembrolizumabu w porównaniu z placebo w ramach terapii adiuwantowej  w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi. (dowiedz się więcej)MK-3475-522Rak piersiProf. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski  Merck Sharp & Dohme CorpZAKOŃCZONA
Otwarte, randomizowane badanie fazy 2/3 oceniające olaparyb w skojarzeniu z pembrolizumabem w porównaniu z chemioterapią w skojarzeniu z pembrolizumabem po uzyskaniu korzyści klinicznych z pierwszego rzutu chemioterapii w skojarzeniu z pembrolizumabem u uczestników z miejscowo nawracającym, nieoperacyjnym lub przerzutowym potrójnie negatywnym rakiem piersi (TNBC) (KEYLYNK-009). (dowiedz się więcej)MK-7339-009Rak piersiProf. dr hab. n. med. Rafał TarnawskiMerck Sharp & Dohme CorpZAKOŃCZONA
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III oceniające pembrolizumab w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią neoadiuwantową i uzupełniającą terapią hormonalną w leczeniu raka piersi wysokiego ryzyka we wczesnym stadium o dodatnim statusie receptorów estrogenowych i ujemnym statusie receptorów ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ER+/HER2−). (dowiedz się więcejMK-3475-756Rak piersiProf. dr hab. n. med. Rafał TarnawskiMerck Sharp & Dohme CorpZAKOŃCZONA

CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA CHORÓB PIERSI

TYTUŁ BADANIANUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
BEGONIA Wieloośrodkowe, dwuetapowe badanie fazy IB/II prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo durwalumabu w połączeniu z paklitakselem i nowymi terapiami onkologicznymi oraz durwalumabu z paklitakselem, w pierwszej linii leczenia przerzutowego, potrójnie negatywnego raka piersi. (dowiedz się więcej)D933LC00001Rak piersidr hab. n. med. Michał JarząbAstraZenecaZAKOŃCZONA
Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III oceniające skuteczność i bezpieczeństwo rybocyklibu z terapią endokrynologiczną w leczeniu adiuwantowym u pacjentów z rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania o dodatnim statusie receptorów hormonalnych i ujemnym statusie HER2. (dowiedz się więcej)CLEE011O12301C (TRIO033) NataleeRak piersidr hab. n. med. Michał Jarząb ClinMed Pharma / Translational Research In Oncology (TRIO)
ZAKOŃCZONA
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Atezolizumabu lub placebo w terapii  neoadjuwantowej w połączeniu z Doksorubicyną i Cyklofosfamidem, a następnie Paklitakselem+ Trastuzumabem+ Pertuzumabem we wczesnej  fazie  HER2 dodatniego  raka piersi. (dowiedz się więcej)BO40747Rak piersidr hab. n. med. Michał Jarząb Roche Polska Sp. Z o.o.ZAKOŃCZONA 
Randomizowane. Podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo GDC-0077 plus Palbocyklib i Fulwestrant w porównaniu do placebo plus Palbocyklib i Fulwestrant  u pacjentów z mutacją PIK3CA w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, hormonozależnym. HER2-negatywnym  rakiem piersi. (dowiedz się więcej)WO41554Rak piersidr hab. n. med. Michał Jarząb F. Hoffmann La Roche Ltd., ZAKOŃCZONA
RANDOMIZOWANE WIELOOŚRODKOWE BADANIE FAZY II PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY, OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO CZĄSTECZKI GDC-9545 W PORÓWNANIU Z WYBRANĄ MONOTERAPIĄ ENDOKRYNNĄ U PACJENTÓW Z WCZEŚNIEJ LECZONYM ER DODATNIM, HER2- UJEMNYM LOKALNIE ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM RAKIEM PIERSI. (dowiedz się więcej)WO42312Rak piersidr hab. n. med. Michał Jarząb F. Hoffmann La Roche Ltd., ZAKOŃCZONA
Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy oceniające pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu do pla-cebo w skojarzeniu z chemioterapią u uczestników, zakwalifikowanych do che-mioterapii, z dodatnim receptorem hormonalnym, ujemnym receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HR+/HER2-), z lokalnie nawracającym nieo-peracyjnym lub przerzutowym rakiem piersi (KEYNOTE-B49) (dowiedz się więcej)MK-3475-B49Rak piersidr hab. n. med. Michał JarząbMerck Sharp & Dohme CorpOTWARTA tel:32/278-87-21
Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane za pomocą placebo bada-nie kliniczne III fazy, oceniające skuteczność oraz bezpieczeństwo atezolizumabu lub placebo w kombinacji z trastuzumabem emtanzyną w terapii adjuwantowej u pacjentek z pierwotnym, HER2 dodatnim rakiem piersi o wysokim ryzyku nawro-tu oraz chorobą resztkową w piersi i/lub pachowych węzłach chłonnych po lecze-niu przedoperacyjnym (dowiedz się więcej)WO42633Rak piersidr hab. n. med. Michał JarząbF. Hoffmann La Roche Ltd.,ZAKOŃCZONA
Ocena skuteczności interwencji poznawczo-behawioralnej opartej na aplikacji mobilnej (MA-CBT) w porównaniu do standardowej opieki psychoonkologicznej w procesie pierwotnego leczenia onkologicznego chorych na raka piersi: prospektywne dwuramienne randomizowane badanie LW-MA-CBTRak piersidr hab. n. med. Michał JarząbProsoma Sp. z o.o.ZAKOŃCZONA
WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, OTWARTE BADANIE 3 FAZY OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ADIUWANTA GIREDESTRANT W PORÓWNANIU DO WYBRANEJ PRZEZ LEKARZA HORMONALNEJ MONOTERAPII UZUPEŁNIAJĄCEJ U OSÓB Z WCZESNYM STADIUM RAKA PIERSI Z EKSPRESJĄ RECEPTORA ESTROGENOWEGO I BEZ EKSPRESJI RECEPTORA HER2 (dowiedz się więcej)TRIO045 / GO42784Rak piersidr hab. n. med. Michał JarząbTranslational Research In OncologyZAKOŃCZONA
Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, badanie fazy 3 oceniające stosowanie sacytuzumabu gowitekanu w porównaniu ze schematem leczenia wybranym przez lekarza u pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym, potrójnie ujemnym rakiem piersi z guzami bez ekspresji PD-L1 lub u pacjentów wcześniej leczonych lekami anty-PD-(L)1 we wczesnym stadium z guzami z ekspresją PD-L1 (dowiedz się więcej)GS-US-592-6238Rak piersidr hab. n. med. Michał JarząbGilead Sciences, IncOTWARTA tel:32/278-97-95
Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, badanie fazy 3 oceniające stosowanie sacytuzumabu gowitekanu i pembrolizumabu w porównaniu ze schematem leczenia wybranym przez lekarza i pembrolizumabem u pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym, nieoperacyjnym lub przerzutowym, potrójnie ujemnym rakiem piersi z guzami z ekspresją PD-L1 (dowiedz się więcej)GS-US-592-6173Rak piersidr hab. n. med. Michał JarząbGilead Sciences, IncOTWARTA tel:32/278-97-95
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III oceniające stosowanie tukatynibu lub placebo w skojarzeniu z trastuzumabem i pertuzumabem w ramach leczenia podtrzymującego u pacjentów z przerzutowym HER2-dodatnim rakiem piersi (HER2CLIMB-05) (dowiedz się więcej)SGNTUC-028Rak piersidr hab. n. med. Michał JarząbSeagen IncOTWARTA tel:32/278-97-95
WIELOOŚRODKOWE, OTWARTEJ PRÓBY
BADANIE FAZY III OCENIAJĄCE SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO LEKU INAWOLIZYB PLUS FULWESTRANT W PORÓWNANIU Z LEKIEM ALPELISYB PLUS FULWESTRANT U PACJENTÓW Z DODATNIM STATUSEM RECEPTORÓW HORMONALNYCH, HER2 UJEMNYM RAKIEM PIERSI Z MUTACJĄ PIK3CA W STADIUM MIEJSCOWO ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM, U KTÓRYCH WYSTĄPIŁA PROGRESJA CHOROBY W TRAKCIE LUB PO LECZENIU SKOJARZONYM INHIBITOREM CDK4/6 I TERAPIĄ ENDOKRYNNĄ (dowiedz się więcej)
WO43919Rak piersidr hab. n. med. Michał JarząbF. Hoffmann La Roche Ltd.,OTWARTA tel:32/278-97-95
WIELOOŚRODKOWE, RANDOMIZOWANE, PODWÓJNIE ZAŚLEPIONE BADANIE II FAZY, Z ZASTOSOWANIEM TOBEMSTOMIG/RO7247669 W SKOJARZENIU Z NAB-PAKLITAKSELEM W PORÓWNANIU DO PEMBROLIZUMABU W SKOJARZENIU Z NAB-PAKLITAKSELEM U PACJENTÓW Z WCZEŚNIEJ NIELECZONYM, NIERESEKCYJNYM LOKALNIE ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM, POTRÓJNIE UJEMNYM RAKIEM PIERSI Z DODATNIM STATUSEM EKSPRESJI PD-L1 (dowiedz się więcej)CO44194Rak piersidr hab. n. med. Michał JarząbF. Hoffmann La Roche Ltd.,OTWARTA tel:32/278-97-95
Sakubitryl/Walsartan w prewencji pierwotnej kardiotoksyczności systemowego leczenia chorych na raka piersi. Badanie randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placeboMAINSTREAM 2021/ABM/03/00008Rak piersidr hab. n. med. Michał JarząbŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZUOTWARTA tel:32/278-87-21