Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Nowotwory endokrynologiczne


ZAKŁAD MEDYCYNY NUKLEARNEJ I ENDOKRYNOLOGII ONKOLOGICZNEJ

TYTUŁ BADANIANUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kabozantynibu w dawce 60 mg/dobę w porównaniu z dawką 140 mg/dobę u pacjentów z postępującym, przerzutowym rakiem rdzeniastym tarczycy. (dowiedz się więcej) XL184-401Rak tarczycyProf. dr hab. n. med. Barbara JarząbExelixis Inc.ZAKOŃCZONA
Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie III fazy kabozantynibu u pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy opornym na jod radioaktywny, u których nastąpiła progresja po uprzedniej terapii ukierunkowanej na VEGFR. (dowiedz się więcej) XL184-311Rak tarczycyProf. dr hab. n. med. Barbara JarząbExelixis Inc. ZAKOŃCZONA
Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie III fazy porównujące preparat LOXO-292 z kabozantynibem lub wandetanibem, według wyboru lekarza, w leczeniu pacjentów z rozpoznaniem zaawansowanego raka rdzeniastego tarczycy w fazie progresji, z obecnością mutacji w protoonkogenie RET, uprzednio nieleczonych inhibitorami kinazy. (dowiedz się więcej) J2G-MC-JZJBRak tarczycyProf. dr hab. n. med. Barbara JarząbEli Lilly and Company ZAKOŃCZONA
Badanie IV fazy- długoterminowa obserwacja w celu określenia profilu bezpieczeństwa dwuchlorku radu 223BAY88-8233/16996Rak tarczycyProf. dr hab. n. med. Barbara JarząbBayer AGZAKOŃCZONA
BADANIE OBSERWACYJNE
Antagonizm receptorów glikokortykoidów w leczeniu hiperkortyzolizmu u pacjentów z gruczolakami nadnerczy wydzielającymi kortyzol lub przerostem nadnerczy (GRADIENT): Badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo, w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania relakorilantu (dowiedz się więcej)CORT125134-456Gruczolak nadnerczyProf. dr hab. n. med. Barbara JarząbCorcept TherapeuticsZAKOŃCZONA

CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH

TYTUŁ BADANIANUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
Pembrolizumab w terapii zaawansowanego, progresującego raka kory nadnerczy (dowiedz się więcej)PEMBR-01Rak kory nadnerczydr n. med. Barbara ZiółkowskaNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w GliwicachOTWARTA tel:32/278-97-91