Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Nowotwory układu krwiotwórczego oraz układu chłonnego


KLINIKA TRANSPLANTACJI SZPIKU I ONKOHEMATOLOGII

TUTUŁ BADANIA  NUMER PROTOKOŁU OBSZAR TERAPEUTYCZNY GŁÓWNY BADACZ SPONSOR REKRUTACJA
Międzynarodowe, randomizowane badanie otwarte fazy 3, mające na celu ocenę produktu BGB 3111 w porównaniu z bendamustyną w skojarzeniu z rytuksymabem w leczeniu pacjentów z nieleczoną uprzednio przewlekłą białaczką limfatyczną lub chłoniakiem z małych limfocytów (CLL/SLL)   (dowiedz się więcej) BGB-3111-304Białaczka limfatyczna/ Chłoniakprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelBeiGene Ireland LimitedZAKOŃCZONA
Randomizowane badanie fazy 3 porównujące JNJ-68284528, terapię limfocytami T z chimerycznym receptorem antygenowym skierowaną przeciwko antygenowi BCMA, ze schematami leczenia Pomalidomid, Bortezomib i Deksametazon lub Daratumumab, Pomalidomid i Deksametazon u pacjentów  z nawrotowym i opornym na Lenalidomid szpiczakiem plazmocytowym  (dowiedz się więcej) 68284528MMY3002 Szpiczak mnogiprof. dr hab. n med. Sebastian Giebel Janssen – Cilag InternationalZAKOŃCZONA
Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa obinutuzumabu i rytuksymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych
chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20  (dowiedz się więcej)
2019/ABM/01/00044-00 21.05.2020 (umowa ABM) – OVERALLBiałaczka limfoblastycznaprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy OTWARTA tel:32/278-85-28
Ocena tolerancji i skuteczności napromienienia całego ciała i kladrybiny przed allogeniczną transplantacją
komórek krwiotwórczych u chorych na ostrą białaczką szpikową i zespoły mielodysplastyczne  (dowiedz się więcej)
2019/ABM/01/00043-00 21.05.2020 (umowa ABM) – CLARABiałaczka szpikowaprof. dr hab. n med. Sebastian Giebel Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy OTWARTA tel:32/278-85-28
Zastosowanie chemioterapii ratunkowej: bendamustyna, gemcytabina, deksametazon (BGD) z następową autologiczną transplantacją komórek układu krwiotwórczego u chorych na chłoniaka Hodgkina nie odpowiadających na leczenie ABVD – wieloośrodkowe badanie kliniczne II fazy. PLRG-HL1/ BURGUND  (dowiedz się więcej) PLRG-HL1 (BURGUND)Chłoniak Hodgkinadr n. med. Jacek NajdaPolska Grupa Badawcza ChłoniakówZAKOŃCZONA
Prospektywne, wieloośrodkowe badanie kliniczne grupy PALG porównujące skuteczność dwóch standardowych terapii indukujących (DA-90 vs DAC) u chorych na AML ≤ 60 r.ż. [PALG-AML1/2016]  (dowiedz się więcej) PALG-AML1/2016Immunologia  (choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi)prof. dr hab. n med. Sebastian GiebelStowarzyszenie Polskiej Grupy do spraw Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)ZAKOŃCZONA
Zastosowanie akalabrutynibu u chorych z przewlekłą bialaczką limfocytową lub chloniakiem z komórek płaszcza poddanych allogenicznemu przeszczepieniu komorek macierzystych. PLRG-12  (dowiedz się więcej) PLRG-12Białaczka limfocytowa/ Chloniakprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelPolska Grupa Badawcza ChłoniakówOTWARTA tel:32/278-85-28
Otwarte badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu
MK-7684A (MK-7684 [wibostolimab] w połączeniu z preparatem MK-3475 [pembrolizumab])
u pacjentów z nawrotowymi lub opornymi na leczenie nowotworami hematologicznymi  (dowiedz się więcej)
MK-7684A-004Nowotwory hematologiczneprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelMerck Sharp & Dohme CorpZAKOŃCZONA
Leczenie z pominięciem radioterapii dobrze rokujących chorych z wczesną postacią chłoniaka Hodgkina definiowanych niską metaboliczną objętością guza oraz negatywnym wynikiem wczesnego badania pozytonowej tomografii emisyjnej po 2 cyklach chemioterapii- badanie  RAFTING  (dowiedz się więcej) NBK132/1/2020Chłoniak Hodgkinaprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelGdański Uniwersytet Medyczny ZAKOŃCZONA
Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy IV dotyczące kontynuacji leczenia z udziałem pacjentów, którzy ukończyli wcześniejsze globalne badanie sponsorowane przez firmę Novartis lub Incyte dotyczące ruksolitynibu (INC424) lub skojarzenia ruksolitynibu i panobinostatu (LBH589), w przypadku których, zdaniem badacza, kontynuacja leczenia przyniesie korzyści  (dowiedz się więcej) CINC424A2X01BImmunologia  (choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi)prof. dr hab. n med. Sebastian GiebelNovartis Poland Sp. z o.o.ZAKOŃCZONA
Prospektywne, wieloośrodkowe badanie fazy 2 oceniające terapię wenetoklaksem i rytuksymabem dostosowaną do statusu MRD u nieleczonych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (VERITA PALG-CLL5)  (dowiedz się więcej) VERITA PALG-CLL5Białaczka limfocytowaprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelStowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych PALGZAKOŃCZONA
AGAVE-201, Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 2, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję aksatylimabu w 3 różnych dawkach u pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie, aktywną, przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi, którzy otrzymali co najmniej 2 linie leczenia ogólnoustrojowego  (dowiedz się więcej) SNDX-6352-0504Immunologia  (choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi)prof. dr hab. n med. Sebastian GiebelSyndax Pharmaceuticals Inc.ZAKOŃCZONA
Randomizowane badanie fazy 3 porównujące schemat leczenia Bortezomib, Lenalidomid i Deksametazon (VRd), po którym następuje terapia Ciltacabtagene Autoleucel, limfocytami T z chimerycznym receptorem antygenowym (CAR-T), ze schematem leczenia Bortezomib, Lenalidomid i Deksametazon (VRd) i leczeniem podtrzymującym Lenalidomid i Deksametazon (Rd), u pacjentów z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem plazmocytowym, u których przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych nie jest planowane w ramach pierwszego schematu leczenia  (dowiedz się więcej) 68284528MMY3004Szpiczak plazmocytowyprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelJanssen – Cilag InternationalZAKOŃCZONA
Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA – badanie 2 fazy  (dowiedz się więcej) IHIT/2021/1 RATIONALChłoniakprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelInstytut Hematologii I TransfuzjologiiOTWARTA tel:32/278-85-28
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy 2 obejmujące badanie eskalacji i potwierdzenia dawki oraz rozszerzenia skuteczności zilowertamabu wedotyny (MK-2140) w połączeniu z R-CHP u uczestników z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (DLBCL)  (dowiedz się więcej) MK-2140-007Chłoniak rozlany z komorek Bprof. dr hab. n med. Sebastian Giebel Merck Sharp & Dohme CorpOTWARTA tel:32/278-85-28
Zastosowanie niwolumabu (N) z następową chemioterapią: bendamustyną, gemcytabiną i deksametazonem (BGD) z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii (N-BURGUND) (dowiedz się więcej)NBK132/2/2021Chłoniak Hodgkinaprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelGdański Uniwersytet MedycznyOTWARTA tel:32/278-85-28
Rejestr lekowy z analizą wyników dla brentuksymabu vedotin u polskich pacjentów
z CTCL. (dowiedz się więcej)
BV-BALTIC Brentuximab-5014Chłoniak HodgkinaProf. Grazyna Kamińska-WinciorekTakeda Pharma sp z o.o.OTWARTA tel:32/278-82-37
Otwarte, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy I / II, część pierwsza ze zwiększaniem dawki (faza I), po której następuje nieporównawcza część rozszerzająca (faza II). Badanie oceniające bezpieczeństwo, farmakokinetykę i skuteczność S65487 (inhibitor Bcl2) stosowanego w połączeniu z azacytydyną
u dorosłych pacjentów z nieleczoną wcześniej ostrą białaczką szpikową, którzy nie kwalifikują się do intensywnego leczenia (Dowiedz się więcej)
CL1-65487-003Białaczka szpikowaprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelINSTITUT DE RECHERCHES INTERNATIONALES SERVIEROTWARTA tel:32/278-85-28
Badanie fazy 1b oceniające stosowanie produktu RVU120 (SEL120) u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub z zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (dowiedz się więcej)CLI120-001Białaczka szpikowaprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelRyvu Therapeutics S.A.ZAKOŃCZONA
Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie 3 fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo idecabtagene vicleucel w połączeniu z leczeniem podtrzymującym lenalidomidem w porównaniu do samego leczenia podtrzymującego lenalidomidem u dorosłych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym, u których uzyskano niedostateczną odpowiedź po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych (KarMMa-9) (dowiedz się więcej)CA089-1043Szpiczak plazmocytowyprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelCelgene CorporationOTWARTA tel:32/278-85-28
Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu porównanie tisagenlecleucelu ze standardem leczenia u dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym (dowiedz się więcej)CCTL019E2301Chłoniakprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelNovartis Pharma Services AGOTWARTA tel:32/278-85-28
Zastosowanie limfocytów CAR T antyCD19 w leczeniu dorosłych chorych na nawrotową i oporną ostrą białaczkę limfoblastyczną. Badanie kliniczne fazy I/II MERMAID1Białaczka limfoblastycznaprof. dr hab. n med. Sebastian GiebelWarszawski Uniwersytet Medyczny OTWARTA tel:32/278-85-28