Przejdź do menu głównego. Przejdź do nawigacji strony. Przejdź do treści strony.

Nowotwory rejonu głowy i szyi


I KLINIKA RADIOTERAPII I CHEMIOTERAPII

TUTUŁ BADANIA NUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
 Badanie fazy III pembrolizumabu podawanego jednocześnie z chemioradioterapią oraz w charakterze terapii podtrzymującej w porównaniu z samą chemioradioterapią u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi  (dowiedz się więcej) MK-3475-412 Rak głowy i szyidr hab. n. med. Andrzej WygodaMerck Sharp & Dohme CorpZAKOŃCZONA
 Badanie kliniczne fazy III atezolizumabu jako terapii adjuwantowej po radykalnym lokalnym leczeniu u pacjentów z lokalnie zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi o wysokim ryzyku (dowiedz się więcej) WO40242Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz Rutkowski F. Hoffmann La Roche Ltd., ZAKOŃCZONA
Badanie kliniczne fazy 3 oceniające bezpieczeństwo i skuteczność pembrolizumabu w połączeniu z lenwatynibem lub bez tego leku w leczeniu pierwszej linii w wybranej pod kątem statusu PD L1 populacji uczestników z nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi  (dowiedz się więcej) MK-7902-010Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz Rutkowski  MERCK SHARP & DOHME CORP ZAKOŃCZONA
Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo, tolerancję, farmakokinetykę, farmakodynamikę i skuteczność ST 617 w leczeniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów poddawanych chemioradioterapii z powodu raka głowy i szyi ST617-101Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz Rutkowski Supportive TherapeuticsW OCZEKIWANIU    
Badanie II fazy oceniające skuteczność Nivolumabu w leczeniu chorych na raka nosogardła u których doszło do
postępu choroby podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny.
Badania niekomercyjne ABM 2019/ABM/01/00066-00 (NIVONASO-21)Rak nosogardładr hab. n. med. Tomasz Rutkowski Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy (badanie finansowane ze środków ABM)OTWARTA tel:32/278-83-33
Randomizowane badanie III fazy oceniające pooperacyjną terapię adjuwantową niwolumabem z towarzyszącą chemioradioterapią u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka po resekcji raka płaskonabłonkowego  w obrębie głowy i szyi (SCCHN) (dowiedz się więcej) GORTEC 2018-01 (NIVOPOSTOP)Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz Rutkowski Groupe Oncologie Radiothérapie Tête et COU, GORTECOTWARTA tel:32/278-97-90
Ocena skuteczności radiochemioterapii indukcyjnej z zastosowaniem niskich dawek promieniowania jonizującego (iCHRTL) w leczeniu chorych na zaawansowanego raka gardła lub krtani iCHRTL/2021Rak gardła / krtanidr hab. n. med. Tomasz Rutkowski Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy (badanie finansowane ze środków ABM)OTWARTA tel:32/278-83-33

CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH

TUTUŁ BADANIA NUMER PROTOKOŁUOBSZAR TERAPEUTYCZNYGŁÓWNY BADACZSPONSORREKRUTACJA
 Badanie fazy 2 entrectinibu w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną postacią przerzutowych guzów litych z rearanżacją genów NTRK1/2/3, ROS1 lub ALK. (dowiedz się więcej)GO40782          (RXDX-101-02)Guzy lite głowy i szyiprof. dr hab. n med. Krzysztof SkładowskiF. Hoffmann-La Roche LtdZAKOŃCZONA
Badanie III fazy, mające na celu ocenę leczenia neoadjuwantowego pembrolizumabem oraz leczenia adjuwantowego pembrolizumabem w skojarzeniu ze standardową terapią w przypadku operacyjnego, miejscowo zaawansowanego raka płaskonabłonkowego głowy i szyi w stadium zaawansowania III-IVA (dowiedz się więcej) MK-3475-689Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz Rutkowski MERCK SHARP & DOHME CORP ZAKOŃCZONA
Badanie fazy 3 dotyczące zastosowania produktu Debio 1143 w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny i standardową radioterapią z modulacją intensywności dawki frakcjonowanej w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi kwalifikujących się do radykalnej chemioradioterapii (dowiedz się więcej) Debio 1143-SCCHN-301 Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz Rutkowski Merck Sharp & Dohme CorpZAKOŃCZONA
Randomizowane badanie fazy II prowadzone metodą otwartej próby dotyczące stosowania preparatu BNT113 w skojarzeniu z pembrolizumabem w porównaniu z monoterapią pembrolizumabem jako terapii pierwszego rzutu u pacjentów z nieoperacyjnym nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (HNSCC) z obecnością wirusa brodawczaka ludzkiego 16 (HPV16 +) i z ekspresją PD-L1 (dowiedz się więcej) BNT113-01Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz Rutkowski BioNTech SEOTWARTA tel:32/278-97-90
Randomizowane badanie kliniczne II fazy prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo oceniające stosowanie cemiplimabu w porównaniu do cemiplimabu w skojarzeniu z ISA101b w leczeniu pacjentów z rakiem ustnej części gardła (OPC) z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa HPV16 (dowiedz się więcej) ISA101b-HN-01-17Rak gardładr hab. n. med. Tomasz Rutkowski  ISA Therapeutics B.V.ZAKOŃCZONA
Badanie BURAN porównujące działanie buparlisibu (AN2025) w skojarzeniu z paklitakselem względem monoterapii paklitakselem u pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (dowiedz się więcej) AN2025H0301Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz Rutkowski Adlai Nortye USA Inc.ZAKOŃCZONA
Jednoośrodkowe, otwarte, randomizowane badanie, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i efektywności neoadiuwantowej oraz adiuwentowej terapii Pembrolizumabem w połączeniu ze standardową chemioradioterapią (protokół Stuppa) w leczeniu pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym [PIRG]2020-006143-26Rak głowyProf. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski / Prof. Grazyna Kamińska-WinciorekŚląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachOTWARTA tel:32/278-97-91
Randomizowane badanie fazy II potwierdzające słuszność koncepcji, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa stosowania i tolerancji oraz wpływu na biomarkery guza inhibitora NOX1/4 setanaksybu, podawanego w skojarzeniu z inhibitorem PD-1, pembrolizumabem, u pacjentów z nawracającym albo przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (SCCHN) (dowiedz się więcej)GSN000400Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz RutkowskiCalliditas Therapeutics Suisse SAZAKOŃCZONA
Badanie kliniczne fazy 2 oceniające terapię skojarzoną z magrolimabem u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (dowiedz się więcej)GS-US-548-5916Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz RutkowskiGilead Sciences, IncOTWARTA tel:32/278-97-89
Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w dwóch grupach, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ksewinapantu i radioterapii w porównaniu z placebo i radioterapią w celu wykazania poprawy czasu przeżycia wolnego od choroby u uczestników po resekcji raka płaskonabłonkowego głowy i szyi, u których występuje wysokie ryzyko nawrotu choroby i którzy nie kwalifikują się do leczenia cisplatyną w wysokich dawkach (dowiedz się więcej)MS202359-0002Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz RutkowskiMerck Healthcare KGaAOTWARTA tel:32/278-97-90
Otwarte badanie fazy 1/2a mające na celu ustalenie dawki w celu oceny bezpieczeństwa, immunogenności i działania przeciwnowotworowego VB10.16 w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z nieoperacyjnym nawracającym lub przerzutowym HPV16-dodatnim rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi (dowiedz się więcej)VB-C-03Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz RutkowskiNykode Therapeutics ASAOTWARTA tel:32/278-97-90
Oparte na protokole głównym, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby platformowe badanie fazy II, oceniające nowe złożone schematy immunoterapii w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z nawrotowym/przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi z ekspresją PD-L1 (dowiedz się więcej)219885Rak głowy i szyidr hab. n. med. Tomasz RutkowskiGlaxoSmithKline Research & Development LimitedOTWARTA tel:32/278-97-85